WFTOs 10 principer för rättvis handel

IM Fair Trade är medlem i World Fair Trade Organization, WFTO, sedan 2008.

Alla medlemmar ska följa, efter bästa förmåga, WFTOs 10 principer för rättvis handel:

1. Handla med de fattiga
Skapa möjligheter för marginaliserade producenter genom att stötta de fattigaste grupperna.

2. Öppenhet och dialog
Se till att organisationens struktur och alla aktiviteter präglas av öppenhet, samt föra en utvecklande dialog om produkter och marknadsföring med alla aktörer inom den rättvisa handeln.

3. Bygga upp kapacitet
Bygga upp producenternas kapacitet, exempelvis ge stöd till produktutveckling, export och att få in varorna på nya marknader.

4. Informera
Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer om rättvis handel.

5. Rättvis betalning
Betala ett rättvist pris för producenternas varor.

6. Jämställdhet
Bedriva handel som präglas av jämställdhet.

7. Arbetsförhållanden
Se till att arbetsförhållandena är bra, att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö.

8. Barnarbete
Se till att barn inte utnyttjas i arbetet. FN:s barnkonvention ska följas.

9. Miljö
Arbeta för att göra verksamheter och produktion mer miljövänlig.

10. Långsiktighet
Bygga upp långsiktiga handelsförbindelser som baseras på solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt och som bidrar till stöd och tillväxt för rättvis handel.